BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Deklaracja dostępności serwisu BIP Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum Pamięci Sybiru zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP Muzeum Pamięci Sybiru zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Muzeum Pamięci Sybiru.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie mogą znajdować się dokumenty zawierające tekst w postaci grafiki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Mosiej-Zambrano, adres poczty elektronicznej k.mosiej@sybir.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856723588. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Adres organu odwoławczego: Muzeum Pamięci Sybiru, ul Węglowa 1, 15-121, Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@sybir.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856723601

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Struktura funkcjonalna całego kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zbudowana została na głównym motywie jakim jest symboliczna droga. Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią pochylniami o spadku do 6% prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku. Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępny.

Informacja „O nas” jest w formacie easy to read oraz w polskim języku migowym.
Wystawę stałą można zwiedzić samodzielnie przy użyciu audioprzewodnika, za pomocą urządzenia i słuchawek można zapoznanać się z zawartością merytoryczną wystawy. Audioprzewodniki posiadają wgraną ścieżkę dźwiękową z nagranym lektorem w różnych językach: polski, angielski, rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski, łotewski, estoński, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
Jak i również :

  • ścieżka z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących
  • ścieżka dla osób niesłyszących i niedosłyszących z lektorem języka migowego
Powrót na początek strony